::แสดงความคิดเห็น::
ข้อความ :

โดย :
 
 
ข้อมูลเมื่อวันที่
วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ลำดับ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา เข้ากิจกรรม
1 108 ไอเดียสิ่งประดิษฐ์ นางสาวนันท์นภัส อินทร์ป้อม ขาดข้อมูล
2 180 IQ นางพรนภัส เรืองเวช ขาดข้อมูล
3 Chinese is fun นายสุปัญญา สงวนทรัพย์ ขาดข้อมูล
4 Crossword นางสาววัชรีลักษณ์ ส่องแสง ขาดข้อมูล
5 Easy chinese นางสาวกมลวรรณ พยับ ขาดข้อมูล
6 English Audio Movies นายอนุชิต อินทเสน ขาดข้อมูล
7 English is Fun นางสาวภราดา วิเชียรดี ขาดข้อมูล
8 Guess the meaning นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ ขาดข้อมูล
9 Learn to play English game นางสาวสาวิตรี ศิริเวน ขาดข้อมูล
10 Mini theater นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์
นายนเรศ สดชื่น
ขาดข้อมูล
11 Mini theater นายนเรศ สดชื่น ขาดข้อมูล
12 Nihao Chinese นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์ ขาดข้อมูล
13 skit นายสิทธิพงษ์ คำบรรลือ ขาดข้อมูล
14 Spelling Bee นางจิตรานนท์ อินทพงษ์ ขาดข้อมูล
15 STEM 2/1 ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ ขาดข้อมูล
16 STEM 2/1 นายกฤษณะ ทัศนียานนท์ ขาดข้อมูล
17 STEM ม.1/1 นางสาวชลธิชา เต๋าทอง ขาดข้อมูล
18 STEM ม.1/1 นางสาวศรีไพร ขอนทอง ขาดข้อมูล
19 STEM ม.1/2 นายสุริยัน ใจคำติ๊บ ขาดข้อมูล
20 STEM ม.1/2 นางสาวสุรางคนา เมฆพัฒน์ ขาดข้อมูล
21 STEM ม.1/2 นายเกรียงศักดิ์ วระณะ ขาดข้อมูล
22 STEM ม.2/2 นายอาทร รอกลาง
นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม
ขาดข้อมูล
23 STEM ม.3/1 นางสาวจีราภรณ์ วงษ์เขียด ขาดข้อมูล
24 STEM ม.3/2 นายนุกูล ทองตะนุนาม ขาดข้อมูล
25 STEM ม1/1 นางสาวกิ่งดาว กุลชา ขาดข้อมูล
26 กระดาษแปลงกาย นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ขาดข้อมูล
27 กระดาษแปลงกาย นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ขาดข้อมูล
28 กวีน้อยร้อยกลอน นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ ขาดข้อมูล
29 การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ นายสอิ้ง กันยะมูล ขาดข้อมูล
30 กีฬาบาสเกตบอล นายประทวน บดีรัฐ ขาดข้อมูล
31 กีฬาฟุตบอล นายดิเรก คำชำ ขาดข้อมูล
32 กีฬาเทเบิลเทนนิส นางรัตนา ปัญญา
นางสาวศรีไพร ขอนทอง
ขาดข้อมูล
33 กุ๊กขั้นเทพ นางสุภรัตน์ รัตนประภา ขาดข้อมูล
34 ขนมไทย นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ ขาดข้อมูล
35 คณิตคิดไว นางสาวเพียงรวี พะโยม ขาดข้อมูล
36 คนรักลูกเหล็ก นางสาวธีรารัตน์ กีรติวศิน ขาดข้อมูล
37 ครี้นเครงบทเพลงไทยลูกทุ่ง นายสุกรีย์ อุดคนดี ขาดข้อมูล
38 คลินิกภาษาไทย นายณัฐพล ปะละใจ ขาดข้อมูล
39 คลินิกภาษาไทย นายกฤษณะ แสงคำ ขาดข้อมูล
40 คาราโอเกะพาเพลิน นางจุฑารัตน์ ใจหงอก ขาดข้อมูล
41 คิดม่วนชวนมัน นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน ขาดข้อมูล
42 งานถักแท๊ตติ้ง นางชัญญา สุริวงศ์ ขาดข้อมูล
43 งานประดิษฐ์ นางจารุวรรณ ผ่องแผ้ว ขาดข้อมูล
44 งานประดิษฐ์ที่ฉันชอบ นางวิรัต ผักใหม ขาดข้อมูล
45 งานโครเชต์ นางเรณู ศรีพรหม ขาดข้อมูล
46 จิ๊กซอว์ต่อสนุก นางสาวภัณฑิรา รามสูต ขาดข้อมูล
47 จิ๊กซอว์พาเพลิน นางลาวัลย์ คล้ายทอง ขาดข้อมูล
48 ฉลุโมเดลกระดูกสัตว์ นายสำเริง รุ้งกระดี่ ขาดข้อมูล
49 ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา ขาดข้อมูล
50 ดนตรีไทย นายชูชาติ อินทพงษ์ ขาดข้อมูล
51 ดูหนังประวัติศาสตร์ (Thai History Movies) นางสาวปาริมา ธีระกัณฑ์ ขาดข้อมูล
52 ดูเพลินได้สาระ รายการโทรทัศน์ นางรุจิรา อุ่นกาศ ขาดข้อมูล
53 ตัดเย็บของใช้ด้วยผ้า นางสาวสุนันทา พรมมาก ขาดข้อมูล
54 ตัวเลขหรรษา นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ขาดข้อมูล
55 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สุโขทัย นายปัฐพงศ์ สารีนาค ขาดข้อมูล
56 นักประดิษฐ์น้อย นางศิริพร บุญมาสอน ขาดข้อมูล
57 นักประดิษฐ์เลโก้รุ่นจิ๋ว นางสาวอนัญญา มาน้อย ขาดข้อมูล
58 นิทานแผ่นเดียว นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์ ขาดข้อมูล
59 ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ นางเตือนใจ หงษ์ยนต์ ขาดข้อมูล
60 ปริศนาคำทาย นางสาวรุ่งกานต์ อินพหล ขาดข้อมูล
61 ผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ นางสาวพรพรรณ มหึมา ขาดข้อมูล
62 ผักสวนครัว นายเสกสรรค์ กุณณะกัน ขาดข้อมูล
63 ภาษาพาเพลิน นางสาวสมหญิง บดีรัฐ ขาดข้อมูล
64 ภาษาไทยพาเพลิน นางสาวพรรณิษา เจียมทอง ขาดข้อมูล
65 ภาษาไทยพาเพลิน นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว ขาดข้อมูล
66 ภาษาไทยพาเพลิน นางวชิรารัตน์ เจริญสุข ขาดข้อมูล
67 มวยไทย นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ ขาดข้อมูล
68 มวยไทย นายอนุสรณ์ อ้นชู ขาดข้อมูล
69 มือใหม่หัดถัก นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค ขาดข้อมูล
70 รำวงมาตรฐาน นางวัฒนา วิโรจน์โยธิน ขาดข้อมูล
71 วิทย์คิดประดิษฐ์ นายกรกช เสือแก้ว ขาดข้อมูล
72 ศิลปะการผูกผ้าและการจับจีบผ้า นางปิยมาศ สิงห์ทอง ขาดข้อมูล
73 ศิลปะพาเพลิน นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข ขาดข้อมูล
74 ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย นางสาววิยะดา อินทพงษ์ ขาดข้อมูล
75 สนุกกับครัว นางจิตติมา เปียมาลย์ ขาดข้อมูล
76 สบู่แฮนเมด นางภาณุรัตน์ เดชะผล ขาดข้อมูล
77 สื่อสร้างสรรค์ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม ขาดข้อมูล
78 หมากรุกพาเพลิน นายสมานพันธ์ คำชู ขาดข้อมูล
79 อ่านเพิ่มความรู้ นางสาวสุกัญญา ถาวร ขาดข้อมูล
80 เก่งศัพท์เก่งอังกฤษ นางสาวณฤดี สีทับทิม ขาดข้อมูล
81 เกมคณิตคิดสนุก นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ขาดข้อมูล
82 เทียนเจลแฟนซี นางนงนุช ไชยโยกาศ ขาดข้อมูล
83 เรียนรู้การวาดเส้น นายชาญชัย ศรีอุทัย ขาดข้อมูล
84 เวทคณิต (คิดเลขเร็วแบบอินเดีย) ห้อง 7 นางสาวกชกร จีนเพชร
นางสาวฐานิตา บุญธรรม
ขาดข้อมูล
85 เวทคณิต (คิดเลขเร็วแบบอินเดีย) ห้อง3 นางสาวปิยดา กาศบำรุง
นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์
ขาดข้อมูล
86 โดมิโนพาเพลิน นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์ ขาดข้อมูล
87 โฟล์คซอง นายรังสรรค์ ยาสอน ขาดข้อมูล
รวมเข้ากิจกรรม 0